• تلفن021-88670690
 • آدرستهران، خیابان وحید دستگردی، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۳۰۴، واحد ۳
 • تلفن021-88670690
 • آدرستهران، خیابان وحید دستگردی، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۳۰۴، واحد ۳

تصفیه‌خانه هفتم آب تهران

پروژه احداث مدول اول تصفیه‌خانه هفتم آب تهران

موضوع قرارداد: خدمات مشاوره مدیریت بر طراحی و اجرای مدول اول تصفیه‌خانه هفتم آب تهران

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان تهران

محل پروژه: استان تهران- پاکدشت

مدیر طرح: شرکت طرح و توسعه کار‌آور

پایان ارائه خدمات: سال 1395

بر‌آورد اجرایی پروژه: یکصد و نود میلیارد ريال بخش ریالی و سه میلیون یورو بخش ارزی

شرح پروژه: تصفیه خانه هفتم آب تهران با ظرفیت 5 متر‌مکعب در روز در دو مدول ۲.۵ متر‌مکعبی به‌منظور آبرسانی به مناطق جنوب و جنوب شرقی تهران طراحی و به‌روش طراحی و ساخت (EPC)  اجرا گردیده‌است. شرکت طرح و توسعه کار‌آور به‌عنوان مدیر طرح مدول اول تصفیه‌خانه ضمن ایجاد هماهنگی بین ارکان مختلف، در مراحل مختلف پروژه انجام خدمات زیر را بر‌عهده داشته‌است:

 • ارجاع کار به مهندس مشاور و پیمانکار
 • برنامه‌ریزی
 • مدیریت بر مطالعات
 • مدیریت بر تدارکات، ساخت و خدمات تکمیلی
 • مدیریت زمان و هزینه
 • مدیریت امور قراردادی
 • مدیریت بر اجرا، تحویل و خدمات راه‌اندازی
 • مستند‌سازی
 • رسیدگی کارشناسی و اظهار‌نظر بر ادعا ها و دعاوی حقوقی و قراردادی طرفین قرارداد

تصاویر پروژه: