• تلفن021-88670690
 • آدرستهران، خیابان وحید دستگردی، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۳۰۴، واحد ۳
 • تلفن021-88670690
 • آدرستهران، خیابان وحید دستگردی، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۳۰۴، واحد ۳

پست و خطوط برق مازندران

احداث پست، خطوط انتقال و فوق توزیع مازندران با استفاده از تسهیلات بانک توسعه و تجارت اکو

موضوع قرارداد: ارائه خدمات مشاوره تهیه مستندات دریافت تسهیلات از بانک اکو جهت پروژه‌های احداث پست، خطوط انتقال و فوق توزیع

کارفرما: شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان

محل پروژه: استان مازندران- ساری

مدیر طرح: شرکت طرح و توسعه کار‌آور

پایان ارائه خدمات: سال 1395

بر‌آورد اجرایی پروژه: هجده میلیون یورو

شرح پروژه: در پروژه تأمین تسهیلات مالی خارجی جهت طرح احداث پست، خطوط انتقال و فوق توزیع مازندران با استفاده از تسهیلات مالی بانک توسعه و تجارت اکو شرکت طرح و توسعه کار‌آور، به‌عنوان مدیر طرح، ارائه خدمات مدیریتی و کارشناسی زیر را بر‌عهده داشته‌است:

 • انجام مطالعات ارزیابی اقتصادی و مالی طرح جهت ارائه به بانک توسعه و تجارت اکو
 • تهیه گزارش توجیهی فنی – اقتضادی جهت ارائه به وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • تهیه مدل مالی و گزارش توجیهی فنی، اقتصادی، مالی جهت ارائه به بانک توسعه و تجارت اکو
 • تنظیم گزارش مالی جهت ارائه به بانک توسعه و تجارت اکو و انجام همکاری در زمینه اخذ تأییده دریافت تسهیلات مالی خارجی
 • تهیه گزارش‌های توجیهی جهت اخذ مجوز از شورای اقتصاد، به‌منظور دریافت تسهیلات مالی خارجی و همچنین اخذ مجوز ماده 62 قانون محاسبات عمومی برای باز‌پرداخت تسهیلات
 • ارائه خدمات کارشناسی در خصوص تنظیم موافقت‌نامه اخذ تسهیلات مالی خارجی از بانک توسعه و تجارت اکو
 • همکاری در تهیه فراخوان، اسناد و برگزاری ارزیابی کیفی، تهیه اسناد مناقصه، برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکاران مطابق با استانداردهای بین‌المللی مورد تأیید بانک توسعه و تجارت اکو
 • همکاری در تهیه و تنظیم متن قرارداد پیمانکاران و نظارت بر انعقاد قراردادها