• تلفن021-88670690
 • آدرستهران، خیابان وحید دستگردی، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۳۰۴، واحد ۳
 • تلفن021-88670690
 • آدرستهران، خیابان وحید دستگردی، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۳۰۴، واحد ۳

بازسازی شبکه فاضلاب اصفهان

پروژه بازرسی و بازسازی خطوط اصلی و نیمه اصلی شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر اصفهان با استفاده از تسهیلات مالی خارجی

موضوع قرارداد: ارائه خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی جهت تأمین تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در پروژه‌ باز‌سازی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب شهر اصفهان

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

محل پروژه: استان اصفهان- شهر اصفهان

مدیر طرح: شرکت طرح و توسعه کار‌آور

پایان ارائه خدمات: سال 1393

بر‌آورد اجرایی پروژه: چهل و دو میلیون یورو

شرح پروژه: در پروژه ارائه خدمات مدیریتی و کارشناسی تأمین تسهیلات مالی خارجی بازرسی و بازسازی خطوط اصلی و نیمه اصلی شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر اصفهان، شرکت طرح و توسعه کار‌آور به‌عنوان مدیر طرح انجام خدمات زیر را بر‌عهده داشته‌است:

 • ارائه خدمات مهندسی در راستای بر‌رسی مطالعات انجام شده و اظهار‌نظر در‌خصوص کفایت اطلاعات و مدارک فنی و مهندسی
 • بر‌رسی و اظهار‌نظر در‌خصوص روش برگزاری مناقصه بین‌المللی و پیگیری تهیه اسناد مناقصه جهت ارجاع کار
 • بر‌رسی شرایط استفاده از تسهیلات مالی خارجی، جمع‌آوری اطلاعات و مدارک مورد نیاز در‌خصوص نحوه تأمین اعتبار ارزی، بر‌رسی شرایط بین‌الملی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و تطبیق آن با شرایط پروژه و تهیه گزارش‌ها و انجام پیگیری‌های لازم از مراجع ذیربط جهت اخذ مجوز‌های لازم
 • خدمات ارجاع کار شامل ارز‌یابی توان اجرای کار، همکاری در تهیه اسناد مناقصه، بر‌گزاری مناقصه بین‌المللی و تعیین برنده مناقصه، تنظیم اسناد و مدارک پیمان
 • ارائه خدمات مربوط به اخذ مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) شامل تهیه گزارش‌ها و انجام پیگیری‌های لازم جهت اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور، شورای اقتصاد، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهاد‌های مربوطه
 • انجام پیگیری‌های لازم از وزارت نیرو و بانک مرکزی جهت تأمین اعتبار ارزی و اخذ مجوز ماده 62 قانون محاسبات و همچنین پیگیری جهت تنظیم و مبادله قرارداد سه‌جانبه جهت باز‌پرداخت اقساط تسهیلات
 • ارائه خدمات کارشناسی در تهیه، تنظیم و مبادله قرارداد تأمین مالی با تأمین کننده تسهیلات
 • انجام پیگیری‌های لازم در‌خصوص گشایش اعتبار اسنادی